Velünk garantált lesz a sportélmény!

Általános szerződési feltételek

ÁSZF letöltése PDF-ben
Hatályos: 2016. június 8. napjától

Általános Szerződési Feltételek

www.nyarigyerektabor.hu

 1. I. Általános információk
  1. I.1. Szolgáltató adatai
  2. I.2. Fogalmak
  3. I.3. Az ÁSZF célja, tárgya, személyi és időbeli hatálya
  4. I.4. Általános rendelkezések
 2. II. A jelentkezés menete, szerződéskötés
 3. III. A szolgáltatás díja, a fizetés menete
 4. IV. A felek jogai és kötelezettségei
 5. V. Hírlevélre történő feliratkozás
 6. VI. Panaszkezelés
 7. VII. Záró rendelkezések

I. Általános információk

I.1. Szolgáltató adatai

1. A www.nyarigyerektabor.hu weboldal üzemeltetője:

Cégnév: Nyári Gyerektábor Egyéni Cég

Rövidített neve: Nyári Gyerektábor E.C.

Székhely: 2045 Törökbálint, Liget utca 15.

Cégjegyzékszám: 13-11-090882

Adószám: 23860551-2-13

2. Központi ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Telefonszám: +36 30 945 7790

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Postacím: 2045 Törökbálint, Liget utca 15.

I.2. Fogalmak

 1. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, továbbá a békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki, illetve amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
 2. Vállalkozás: aki fogyasztókat érintő tevékenységet önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében végzi.
 3. Szolgáltatás: termék, ingatlan vagy vagyoni értékű jog értékesítésén kívül minden olyan - ellenszolgáltatás fejében végzett - tevékenység, amely a megrendelő, illetve megbízó igényének kielégítésére valamely eredmény létrehozását, teljesítmény nyújtását vagy más magatartás tanúsítását foglalja magában.
 4. Áru: a termék, az ingatlan és a vagyoni értékű jog, valamint a szolgáltatás.
 5. Szolgáltatási szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás a fogyasztó részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a fogyasztó pedig megfizeti vagy vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás díját.
 6. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződés: olyan adásvételi vagy szolgáltatási szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás vagy annak közvetítője egy honlapon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül kínál megvételre valamilyen árut vagy kínál igénybevételre valamilyen szolgáltatást, és a fogyasztó az adott honlapon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül rendeli meg az árut vagy szolgáltatást.
 7. Fogyasztói jogvita: a fogyasztó és a vállalkozás közötti adásvételi vagy szolgáltatási szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy, valamint a fogyasztó és a vállalkozás között külön megkötésre kerülő adásvételi vagy szolgáltatási szerződés hiányában a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével összefüggő vitás ügy.
 8. Szülő: Szolgáltató által szervezett táborokra és tanfolyamokra jelentkező gyermek törvényes képviselője.
 9. Táborozó: Szolgáltató által szervezett programokon (táborokon és tanfolyamokon) részt vevő személy.
 10. Felek: az adásvételi szerződésben szereplő szerződő személyek; Szolgáltató, Szülő és Táborozó együttesen.
 11. Vételár: az a bruttó, általános forgalmi adót tartalmazó ár, amelyen Szolgáltató az árut eladásra kínálja.

I.3. Az ÁSZF célja, tárgya, személyi és időbeli hatálya

 1. Az ÁSZF célja a tárgyi hatálya alá tartozó szolgáltatásokra és azok igénybevételére vonatkozó egységes feltételrendszer rögzítése, valamint a személyi hatálya alá tartozók közötti jogviszony szabályozása.
 2. Az ÁSZF tárgyi hatálya Szolgáltatónak a jelen ÁSZF alapján nyújtott táborok, valamint tanfolyamok szervezésére és lebonyolítására terjed ki.
 3. Az ÁSZF személyi hatálya alá tartoznak: Szolgáltató, Szülő, Táborozó (a továbbiakban együttesen: Felek).

I.4. Általános rendelkezések

 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek 2016. június 8. napjától hatályosak.
 2. A táborokra és a tanfolyamokra történő Jelentkezési lap benyújtásának feltétele, hogy Szülő magára nézve kötelezően elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket, amelyről a jelentkezés menete folyamán jognyilatkozatot tesz. Szülő az ÁSZF elfogadásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Táborozó számára az ÁSZF releváns részeit elmagyarázza.
 3. Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételeket a hatályos jogszabályok előírása szerint a honlap nyitó oldaláról elérhető módon, annak hatályba lépése napjának egyértelmű feltüntetésével teszi közzé, a felhasználók számára elmenthető és kinyomtatható formátumban.

II. A jelentkezés menete, szerződéskötés

 1. A Szolgáltató által szervezett „bejárós” vagy „bennlakásos” táborokra csak a www.nyarigyerektabor.hu honlapon kitölthető Jelentkezési lappal lehet jelentkezni.
 2. A felek között a szerződés a honlapon található Jelentkezési lap Szülő általi kitöltését követően a Szolgáltató által küldött visszaigazolással jön létre. A Felek között ilyen módon létrejött szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül.
 3. A szóban leadott foglalás és megállapodás nem minősül szerződéskötésnek, illetve ilyen módon a szerződés módosítása sem lehetséges.
 4. A Szolgáltatás a Jelentkezési lapon kiválasztott tábort jelenti. Az egyes táborok és programok pontos kezdő időpontját, időtartamát, az azokon nyújtott szolgáltatások meghatározását, és a részvételi díj összegét a Szolgáltató honlapján közzétett tájékoztató tartalmazza.

III. A szolgáltatás díja, a fizetés menete

 1. A Szolgáltatás vételára a Jelentkezési lapon és a táborok részletes leírásánál feltüntetett díj.
 2. A Jelentkezési lap kitöltését követően Szolgáltató e-mail útján megküldi Szülő részére a díjbekérőt, amely tartalmazza a pontos fizetési határidőt és a fizetési lehetőségekre vonatkozó tudnivalókat. A fizetési határidő a díjbekérő megküldését követő 8. nap, de legkésőbb a tábor kezdetét megelőző 5. nap.
 3. A részvételi díjat a Szolgáltató által kiállított díjbekérő alapján, az abban foglalt fizetési határidőig, átutalással vagy személyes bankfióki befizetéssel kell megfizethetni.
 4. A bankfiókban történő személyes befizetés, illetve az átutalás során a közlemény rovatában fel kell tüntetni a jelentkezés visszaigazolásában szereplő azonosító számot. Az ennek elmulasztásából vagy az azonosító szám hibás feltüntetéséből eredő károkért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal, a károkat és a többletköltségeket a jelentkező viseli.
 5. A részvételi díj teljesítésének a pontos összegnek a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírás időpontja minősül.
 6. Bankszámlaszám: 10700268-67180824-51100005

  Számlavezető bank: CIB Bank Zrt.

 7. A Jelentkezési lap kitöltését követően a lemondásra a Szülő jogosult, amelyet írásban tehet meg e-mail vagy postai küldemény útján.
 8. A fizetési határidő be nem tartása esetén Szolgáltató a megrendelést lemondottnak tekinti és a 8. pont szerint jár el.
 9. A jelentkezés lemondása esetén a tábor kezdőnapját megelőző
  1. 30. napig a teljes vételár 20%-a,
  2. 15. napig a teljes vételár 30%-a,
  3. 7. napig a teljes vételár 50%-a,
  4. 3. napig a teljes vételár 80%-a,
  5. a tábor kezdőnapján történő lemondás esetén a teljes vételár 100%-a
  6. illeti meg Szolgáltatót lemondási díj címen.

 10. A tábor kezdőnapját megelőző 7. napig Szolgáltató részére eljuttatott írásbeli lemondás esetében Szolgáltató a Szülő részére – lehetőség szerint az eredeti jelentkezésnek megfelelő tábor – egy másik időpontban való részvétel lehetőségét ajánlja fel, amennyiben Szülő ezt elfogadja. Ellenkező esetben a 8. pont rendelkezései szerint a befizetett részvételi díjnak a lemondási díj címen járó összegen felüli részét Szolgáltató 10 munkanapon belül visszajuttatja a Szülő részére.
 11. Szolgáltató – amennyiben úgy ítéli meg – méltányosságból a 7-9. pontokban foglalt rendelkezésektől eltérhet. Szolgáltató úgyszintén eltérhet ezen rendelkezésektől, amennyiben az ésszerűség, illetve gazdasági megfontolás ezt indokolttá teszi.
 12. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy előzetes tájékoztatás alapján a szolgáltatást részben vagy egészben megváltoztassa vagy a jelentkezést indokolt esetben visszamondja, amelyről a szolgáltatás igénybevételét megelőzően, ésszerű határidőben tájékoztatja a Szülőt. Ebben az esetben – a már megfizetett részvételi díjon felül – egyéb követelést Szülő nem támaszthat.
 13. A részvételi díj nem tartalmazza az idegenforgalmi adót, mely táboronként eltérő lehet és a tábor helyszínén készpénzben fizetendő.

IV. A felek jogai és kötelezettségei

 1. Szolgáltató köteles a Szerződésben és a táborok részletes leírását tartalmazó dokumentumban foglalt szolgáltatást teljesíteni.
 2. Szülő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben Szolgáltató nem teljesíti a vállalt szolgáltatást.
 3. Táborozó köteles betartani a táborok alkalmával kihirdetett házirendben foglaltakat.
 4. Táborozó köteles betartani a táborozás során neki adott utasításokat. Az ezen utasítások betartásának elmulasztásából fakadó sérülésért, vagyoni és nem vagyoni károkért a Táborozó, kiskorú Táborozó esetén Szülője felelős. A Szolgáltató által szervezett táborokon és programokon a Táborozó saját felelősségére vesz részt.
 5. Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani és a szolgáltatások nyújtását megtagadni, amennyiben:
  • Táborozó a házirendet súlyosan megszegi;
  • Táborozó nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésére bocsátott eszközöket;
  • Táborozó a társaival, Szolgáltatóval vagy annak alkalmazottaival durván viselkedik, alkohol vagy drogok befolyása alatt áll, illetve fenyegető, sértő vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít;
  • Szülő nem teljesíti a fizetési kötelezettségét.
 6. A táborok során használt eszközök és helyiségek nem rendeltetésszerű használatából eredő károkat a kárt okozó Táborozó Szülője köteles megtéríteni. Több Táborozó által közösen okozott ilyen kárért az érintett Szülők egyetemlegesen felelnek.
 7. Táborozónak az őt ért kárt kötelessége azonnal jelenteni a tábor vezetőjének, és minden szükséges információt a rendelkezésre kell bocsátania, amely a káreset tisztázásához szükséges.
 8. Az egyes táborok helyszínén az értékes tárgyak és a készpénz megőrzésével kapcsolatos információkat Szolgáltató a helyszínen ismerteti, azonban a nem ilyen módon elhelyezett értéktárgyak biztonságáért Szolgáltató felelősséget nem vállal.
 9. Szülő köteles Szolgáltatót előzetesen tájékoztatni a Táborozó egészségügyi állapotáról és problémáiról. A felvilágosítás elmaradása esetén az ebből eredő kárért Szolgáltató felelősséget nem vállal.
 10. Szolgáltató jogosult a táborokon és a tanfolyamokon a Táborozókról fénykép, illetve mozgókép felvételt készíteni, amelyet a későbbiek során marketing célra felhasználhat.

V. Hírlevélre történő feliratkozás

 1. A weboldal látogatóinak lehetőségük van arra, hogy Szolgáltató hírlevelére feliratkozzanak a nevük és e-mail címük megadásával.
 2. Szolgáltató az általa értékesített szolgáltatásokkal kapcsolatos információkról, hírekről rendszeres tájékoztatást küld a hírlevélre feliratkozottak részére.
 3. A feliratkozás során megadott személyes adatok kezelése az Adatkezelési Nyilatkozatban foglaltak szerint történik.
 4. Amennyiben nem szeretne több hírlevelet kapni, bármikor kérheti a hírlevelek küldésének megszüntetését, a hírlevélben biztosított leiratkozási lehetőséggel. Ebben az esetben Szolgáltató törli a nevét és az e-mail címét a listából, és a továbbiakban nem küld részére hírlevelet.

VI. Panaszkezelés

 1. Amennyiben a felhasználónak akár a honlap üzemelésével vagy a nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban észrevétele, panasza van, úgy azt postai levél útján, Szolgáltató székhelyére címezve jelentheti be, amely cím az alábbi: 2045 Törökbálint, Liget utca 15.
 2. Szolgáltató minden egyes panaszt érdemben kivizsgál, és annak eredményéről legkésőbb 30 napon belül tájékoztatja Panasztevőt. Amennyiben a panasz a nyújtott szolgáltatással kapcsolatos, abban az esetben a kivizsgálás során Szolgáltató beszerzi a szükséges információkat a tanfolyamon vagy a táboron résztvevő egyéb személyektől a történtek rekonstruálása érdekében. Erről Szolgáltató készít egy részletes jelentést, amelyben ismerteti a panasz kivizsgálásnak menetét, és érdemben reagál a panaszban előadottakra. Amennyiben a panasz kezelésével nem elégedett, úgy az itt felsorolt szervekhez fordulhat.
 3. A békéltető testület eljárásának feltétele, hogy a fogyasztó megkísérelje rendezni a vitát közvetlenül a szolgáltatóval – ennek eredménytelensége esetén lehet igénybe venni a békéltetést. A testület hatáskörébe tartoznak a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos fogyasztói jogviták. Az eljárás iránti kérelmet a fogyasztó benyújthatja a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti testülethez, illetve fordulhat a szolgáltató székhelye szerint illetékes szervhez.
 4. A jogvita esetén Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület a Pest Megyei Békéltető Testület, amelynek elérhetőségei az alábbiak:
 5. Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

  Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81.

  Telefon: 06-1-269-0703

  Fax: 06-1-269-0703

  E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

  Honlap: http://www.panaszrendezes.hu/

  A békéltető testületekkel kapcsolatban további információhoz juthat a http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html oldalon.

 6. A Felek a szerződésből eredő jogvitájukat egymás közötti egyeztetéssel békés úton törekszenek megoldani. Amennyiben a jogvita rendezése bíróságon kívül nem vezet eredményre, úgy a Felek kikötik a Szolgáltató székhelye szerint illetékes, az ügyre hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.
 7. A bírósági jogérvényesítés lehetőségeiről további információkhoz juthat a www.birosagok.hu honlapon.

VII. Záró rendelkezések

 1. Az ÁSZF határozatlan időre szól, melynek szövege a www.nyarigyerektabor.hu kezdőoldaláról közvetlenül elérhető, letölthető.
 2. Szolgáltató a személyes adatok kezelését az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltak szerint végzi.
 3. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, illetve az adott kérdést szabályozó egyéb magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Az ÁSZF korábban hatályos változatai: